گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1014
تاریخ ثبت 1439/02/15
حق طلب ارث در زمان حیات مادر

درصورت فوت پدر ووصیت شفاهی مبنی بررد نمودن اموال به همسر آیا وراث حق درخواست ارث درزمان حیات مادر خود را دارند اگر یکی از وراث اظهار نارضایتی کند تکلیف چیست .
هوالعلیم.
وارث حق دارد درخواست ارث کند.