گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1015
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم ارث

میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟
هو العلیم
مادر 6/1 یک ششم و زن 8/1 یک هشتم و بقیه بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود.