گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1016
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم ارث پدر

با سلام
پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم و من و خواهرم به چه گونه میباشد؟
هوالعلیم
سهم مادر از زمین نخواهد بود و زمین به دو قسم تقسیم می شود و دو سهم به پسر و یک سهم به دختر می رسد.