گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1021
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم الارث

با سلام من در مورد تقسیم ارث سؤالی دارم: طریقه محاسبه سهم پسر و دختر و مادر پس از فوت چگونه است با توجه به اینکه پسر 2 سهم و مادر 1/8 ارث میبرد چگونه محاسبه میشود یعنی کل ارث تقسیم بر 8 میشود سهم مادر و باقیمانده بین پسر ها و دختر ها تقسیم میشود ؟ مابقی چگونه بین 6 پسر و 5 دختر تقسیم میشود؟ آیا تقسیم بر 11 شده و سهم پسر ضرب در 2 میشود ؟ اینطوری که سهمی برای دخترها نمیماند!
هوالعلیم
ابتداء یک هشتم سهم زن داده می شود سپس باقی مانده تقسیم بر هفده می شود پسرها هر کدام دوسهم و دخترها یک سهم خواهند برد.