گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1023
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم الارث

میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟
هو العالم شوهر یک چهارم از ارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ماترک پس از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.