گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1024
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم الارث

هو الغفور
پدر در قيد حيات است و مبلغ فروش يك باب خانه را بين مادر دو خواهر و يك پسر ميخواهد تقسيم نمايد چگونه ميشود وسهم الارث هرنفر را بفرماييد چقدر ميشود .
من اللَه التوفيق
هو العلیم
6/1 یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.