گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1025
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم الارث زوجه

1 آيا محاسبه سهم الارث زوجه بر اساس سال فوت است يا زمان تقسيم ارث؟
2 آيا قانون جديد تعيين سهم الارث زوجه عطف به ماسبق ميشود؟ ( تاريخ فوت 22/12/1386 تاريخ انحصار وراثت 27/2/1387 تاريخ اجراي قانون جديد 20/ 12/ 1387 ميباشد )
3 آيا سهم الارث زوجه بايد بصورت نقدي پرداخت شود يا بايد ملك باشد؟( لازم به ذكر است با توجه به فرزند دار بودن زوجه از زوج بعد از فوت زوج يك هشتم از كليه درآمدهاي حاصله نقداٌ به زوجه پرداخت شده است. )
هوالعلیم
1 زمان تقسیم ارث مثل سایر وراث.
2 بنده از قانون جدید اطلاعی ندارم.
3 زوجه از زمین ارث نمی برد و فقط از بناء و سایر ما یملک ارث می برد.