گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1026
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم پدر از ارث فرزند

با سلام
پدرم چند سال پیش فوت نموده و پدربزرگم هنوز در قید حیات می باشد در زمان تقسیم ارث نمی دانستم پدربزرگ جزء وراث محسوب می شود و ایشان هم ادعایی ننمودند با این توصیف که کارهای ارث همه قانونی انجام شده بود مانند اعلام در روزنامه و صدور حکم دادگاه. حال حکم این مسئله چیست آیا حق ایشان تضییع شده و مالی که به ما رسیده حرام است یا نه. آیا باید سهم ایشان را برگرداند.
هوالعلیم
باید سهم ایشان را به خودشان تحویل دهید.