گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1027
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم در ارث

با سلام، پدر پدر بزرگ من مقداری زمین داشته و ایشان ۹ پسر و ۴ دختر داشتند. پدربزرگ من هم ۴ پسر و ۱ دختر دارند ( البته پدر بزرگ من هم خیلی سال پیش فوت کردند) در این سالها هم بعد از فوت پدر پدر بزرگ از بین این ۹ پسر و ۴ دختر همگی فوت میکنند تا ۲ سال پیش که فقط یک پسر مانده و او وارث خواهر و برادارانی میشود که از خود فرزندی نداشتند. پدر من چندین سال پیش یعنی قبل از آخرین عموی خود فوت میکند. حالا مبلغ فروش این زمین ها را بین بازمانده ها دارند تقسیم میکنند اما به من و خواهرم (۲ دختر) که وارث پدر خودمان هستیم سهمی کمتر از بقیه تعلق گرفته و میگویند چون پدر ما قبل از عموی خودش فوت کرده از او چیزی به ارث نمیبرد و تنها از سهم پدر خودش ارث میبرد که بین ۴ پسر و ۱ دختر تقسیم میشود.. حتی 3 عموی من و عمه من از این عموی خودشان ارث بردند به غیر از من و خواهرم که پدرمان قبل ازعموی خودش فوت کرده. میخواستم بدانم این مطلب در مورد ارث صحیح هست؟
هوالعلیم
بلی صحیح است.