گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1028
تاریخ ثبت 1439/02/15
طلب کردن ارث از پدر در زمان حیات او

حق طلب کردن ارثیه پدر در زمان حیات او توسط دختر چیست؟
در زمان فوت مادر اگر ملکی به نام او باشد میتوان دخترانش از پدر طلب سهم کنند . در صورت به نام بودن 3 دانگ سند خانه.
هوالعلیم
1
حق ندارد که مطالبه کند.
2
می توانند.