گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1031
تاریخ ثبت 1439/02/15
محروم نمودن از سهم ارث

آیا می توان در زمان حیات پدر سهم ارث خود را گرفت و آیا والدین میتوانند فرزند خود را از ارث محروم کنند؟
هوالعلیم
گرفتن سهم ارث اشکالی ندارد البتّه با رضایت تام و پیشنهاد خود والدین و محروم کردن ارث صحیح نیست.