گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1033
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان ارث بردن دختر

سلام علیکم گفته می شود بنابر آیه سوره نساء تک دختر با برادرهای خود چه یک برادر چه بیشتر به یک اندازه ارث می برند. آیا این تفسیر و برداشت صحت دارد؟ باتشکر التماس دعا
هوالعلیم
دختر نصف برادرانش ارث می برد.