گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1035
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تقسیم ارٍث

با سلام . اینجانب وکیل خانواده جهت تقسیم ارث می باشم و تقاضا دارم جهت این امر و نحوه محاسبه حق السهم هر یک از وراث بنده را راهنمایی نمایید . ارث شامل مقداری پول نقد، یک قطعه زمین و یک باب منزل مسکونی و وراث شامل مادر ،دو دختر و چهار پسر می باشند .
هوالعلیم
واحد مسکونی را قیمت نموده و ارزش ساختمان را جداگانه حساب نموده و با انضمام پول موجود سهم همسر یک هشتم ماترک تعیین شده و به او پرداخت می گردد و باقی مانده را به انضمام قیمت زمین ساختمان مسکونی و قیمت زمین بین فرزندان به نسبت دو به یک بین پسران و دختران تقسیم می گردد.