گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1036
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تقسیم ارث دختر

ارث یک زن که ازدواج نکرده بعد از مرگش چطوری تقسیم میشود زن تنها یک خواهر و پدر و مادر دارد.
هوالعلیم
به پدر و مادر می رسد.