گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1037
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تقسیم ارث زن مطلّقه

سلام در صورتیکه مادری که مطلّقه است و 1 فرزند دختر دارد فوت نماید ، قدرالسهم ارث از یک دستگاه آپارتمان برای فرزند و پدر و مادرش چقدر است؟
هوالعلیم
سه پنجم از ترکه سهم یک دختر، فرضاً و ردّاً می باشد.
دو پنجم از آن، سهم پدر و مادر است فرضاً و ردّاً