گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1038
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه تقسیم سهم الارث

1 .مردی که فوت کرده و دارای مادر و همسر و دو پسر و یک دختر است. و 105 متر زمین دارد. این زمین چگونه بین وراث تقسیم میشود. یا به عبارتی سهم الارث هر کدام چقدر است؟ (مرد فوق الذکر دارای یک خواهر و یک برادر هم می باشد.)
2 .اگر این زمین بلافاصله پس از مرگ مرد بین وراث تقسیم نشود تا زمانی که مادر او نیز بمیرد .در اینصورت سهم الارث چه میشود؟
هوالعلیم
اگر زمین مسکونی باشد ساختمان آن تعیین قیمت شده و سهم همسر یک هشتم از آن پرداخت شده و بعد یک ششم از ارزش زمین و باقیمانده ارزش ساختمان به عنوان سهم مادر جدا می شود و بقیّه به نسبت دو به یک سهم هر پسر و دختر تقسیم می گردد. و اگر بعد از فوت مادر مال الارث تقسیم گردد بعد از اخراج سهم مادر مابقی بر اساس سهام بین فرزندان تقسیم می شود.