گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1039
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوۀ تقسیم ارث برادر زاده ها و خواهر زاده ها

ورثۀ شخصی برادر زاده ها و خواهر زاده های پدری و مادری هستند بعلاوۀ همسر که فرزند ندارد. اگر ماترک متوفّی یک آپارتمان و یکصد میلیون تومان پول باشد به همسر چه میزان و به برادر زاده ها که دو دختر و سه پسر هستند و خواهر زاده ها که دو دختر و یک پسر هستند چقدر از کل اموال میرسد؟
هوالعلیم
سهم همسر شخص متوفّی یک چهارم از کل موجودی و قیمت ساختمان.
و مابقی بین افراد طبقۀ دوم بر اساس اولاد ذکور و اناث تقسیم می شود.