گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1040
تاریخ ثبت 1439/02/15
وضعیت ارث نوه در صورت فوت پدر و جدّ در یک زمان

اگر پدر و پسری همزمان فوت شوند، به ورثه پسر ارثی از پدر میرسد؟
هوالعلیم
بلی ارث می رسد بدین صورت که یک بار فرض بر تقدّم فوت پدر می شود و بار دیگر فرض بر تأخّر آن و نتیجه به ورثه پسر تحویل می شود.