گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1042
تاریخ ثبت 1439/02/15
اذن پدر در ازدواج

ضرورت اجازه پدر برای ازدوراج دختر چیست؟ آیا دختر ملزم است اجازه پدر را بگیرد؟ پدر به هر دلیلی می تواند مانع ازدواج شود؟ از نظر مراجع مختلف اجازه پدر اجباری است؟
هوالعلیم
اگر دختر به سنّ رشد رسیده باشد و صلاح و فساد خویش را بتواند تشخیص دهد و تحت تأثیر سخنان احساسی قرار نگیرد و به تأیید اهل خبره بر آینده و زندگی خود حریص باشد می تواند با فرد دلخواه خویش ازدواج کند.