گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1043
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتباط دختر و پسر در دوران نامزدی

با سلام از زمان نامزدی تا محرم شدن، دختر و پسر امکان ارتباط کلامی یا تلفنی دارند یا نه و چه حکمی دارد؟ زمان بین نامزدی و عقد حد اکثر چقدر باید باشد؟
هوالعلیم
ارتباط تلفنی اشکال ندارد و مدّت زمان بین آن دو نباید طولانی باشد .