گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1044
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج اینترنتی

آیا آشنایی با فردی از طریق اینترنت به قصد ازدواج دایم اشکالی داره؟
هوالعلیم.
عاقبت این ارتباطات معلوم نیست که ختم به خیر شود.