گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1046
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج با دختر بیوه

آيا ازدواج يك پسر با يك دختر بيوه كه طلاق گرفته كار درستي مي باشد
هوالعلیم
باید ازدواج بر اساس مصالح طرفین صورت پذیرد و البتّه در این مورد باید با افراد بزرگتر و با تجربه تر مشورت نمود.