گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1052
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقت

آیا ازدواج موقت برای دختره باکره جایز میباشد اگر خیر بر چه اساس و استناد برخی از علما مانند آیت اللَه روحانی این کار را مجاز دانسته اند؟
هوالعلیم
جائز نیست.