گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1054
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقت

برای ازدواج موقت چه شرایطی باید رعایت شود
هوالعلیم
ازدواج موقّت مثل دائم است منتهی حقوق و الزام های آن را ندارد.