گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1057
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج موقت بدون نزدیکی و بدون اذن پدر

ازدواج موقت بدون لقاح و بدون اذن ولی چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
چنانچه دختر دوشیزه باشد اذن ولی لازم است.