گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1058
تاریخ ثبت 1439/02/15
اطاعت زن از همسر خویش

شوهر اينجانب معتاد است هيچ گونه خرجي درخانه نميدهد من ازحقوق خود زندگي او و بچه هايم را تامين ميكنم آيا با اين وجود من بازهم بايد تابع بدون چون و چراي او در خانه باشم؟
هوالعلیم
تا وقتی زن در تحت حبالۀ نکاح شوهر است باید اطاعت کند مگر برای امر ضروری.