گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1059
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا به زن ناشزه مهریه تعلق می گیرد؟

با سلام
اگر چنانچه زني ناشزه باشد. مهريه به او تعلق مي گيرد يا خير.
اگر زني از حضور در منزل شوهر و انجام تكاليف زناشويي امتناع ورزد حكم درباره او چيست؟ آيا نمازش صحيح است يا خير؟
هوالعلیم
1 خیر
2 نمازش بر حسب ظاهر صحیح است گر چه ثوابی بر او مترتب نشود.