گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1060
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا خواندن خطبه عقد موقت به فارسی حرام است؟

آیا خطبه عقد موقت را فقط میتوان به عربی خواند؟ اگر عربی آن را نتوان درست أدا کرد ، آیا می توان آن را فارسی خواند؟ و اگر میتوان ، فارسی آن را چه باید گفت؟ با تشکر.
هوالعلیم
1 به فارسی و یا هر لغت دیگری اشکال ندارد.
2 زن به مرد می گوید: من خود را به عقد تو در می آوردم در این مدت و به این مهر. مرد می گوید: قبول کردم.