گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1062
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا عدالت در عاقد شرط است؟

اگر یک شخص به یک نفر از نظر صلاحیت قبولش نداشته باشد ولی عقد محرمی ازدواج آن شخص را بخواند آیا عقد صحیح است و همسرش بر او حلال است یا باید در پیش یک فرد امین عقد خوانده شود و محرم شود.
هوالعلیم
عدالت در صحّت عقد دخالت ندارد.