گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1064
تاریخ ثبت 1439/02/15
پول رهن منزل مسکونی

با سلام خدمت استاد! آیا پول رهن منزل مسکونی هم در صورتی که بیشتر از شأن نباشد، مستثنی از دین است؟ چنانچه زن به عنوان بخشی مهریه خود این پول را تصرف کند و مرد را بی سرپناه سازد وضعیت تمکین و زناشویی به چه صورت خواهد بود؟ با تشکر
هوالعلیم
زن نمی تواند تصرّف کند.