گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1065
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم ازدواج مرد با خواهرکسی که با او لواط کرده است

با سلام
ازدواج با خواهر کسی که با آن لواط صورت گرفته چیست و اگر ازدواج صورت بپذیرد چه حکمی دارد؟ راهی برای ازدواج وجود دارد.؟
آیا وظیفه ما این است که از این ازدواج جلوگیری کنیم؟
هوالعلیم
باطل است. ولی وظیفۀ شما نیست که مانع شوید.