گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1068
تاریخ ثبت 1439/02/15
حلقه ازدواج

آیا حلقه ازدواج را به دست چپ میکنیم کار غلطی است توضیح دهید؟
هوالعلیم
حلقه ازدواج با انگشتر فرق می کند.