گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1069
تاریخ ثبت 1439/02/15
حلقه ازدواج دست چپ

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در سؤالی در سایت آمده:
سؤال: آیا حلقه ازدواج را به دست چپ میکنیم کار غلطی است توضیح دهید؟
پاسخ:
هوالعلیم
حلقه ازدواج با انگشتر فرق می کند.
...........................................................................................
آقا یعنی کراهت ندارد و خانم ها اجازه دارند در دست چپ انگشتر داشته باشند.فقط حلقه ازدواج را یا هر انگشتری را میشود در دست چپ به این عنوان دست کرد؟
حلقه را فروختم و مدت هاست که متوجه شدم در دست چپم انگشتر نکردم چه تفاوتی دارد؟
هوالعلیم
آنچه که در مورد دست راست گفته شده است مربوط به انگشتر است نه حلقه ازدواج گر چه حلقه ازدواج از آداب غرب است و باید ترک شود و بهتر است بجای آن از انگشتری استفاده شود.