گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1076
تاریخ ثبت 1439/02/15
صیغه موقّت دوشیزه

با سلام دختری که دوشیزه است و پدرش فوت کرده و نمیتواند برای ازدواج موقت از پدرش اجازه بگیرد و در صورتی هم که دختر و پسر توافقی کرده باشند که دوشیزگی دختر از بین نرود آیا صیغه موقت در این امر اشکال شرعی دارد یا خیر؟
هوالعیم
اشکال دارد.