گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1077
تاریخ ثبت 1439/02/15
صیغه موقت

اگر صیغه ی موقت را به عربی گفته باشیم و اشتباه خوانده باشیم ولی قصدمان از جملات همانی باشد که درستش است آیا صیغه باطل است؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.