گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1081
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقد موقت

چنانچه دختری با مردی صیغه یخوانند و بهم محرم شوند و پس از انقضای مدت صیغه دختر بخواهد ازدواج دائم با شخص دیگری داشته باشد آیا باید عدّه نگه دارد یا می تواند بلافاصله ازدواج کند آن دختر هم باکره است، تکلیف چیست؟
هوالعلیم
می تواند ازدواج کند و عدّه ندارد.