گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1082
تاریخ ثبت 1439/02/15
عقد موقت دوشیزه

عقد موقت و صیغه محرمیّت و صیغه چه فرقی با هم دارند؟ آیا برای دختر جایز میباشد یا نه؟
هوالعلیم
دوشیزه نمی تواند عقد موقّت شود.