گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1085
تاریخ ثبت 1439/02/15
فلسفه ازدواج موقّت

مسئلۀ تشریع ازدواج موقّت با معتبر دانستن اذن پدر برای ازدواج دختر چگونه قابل جمع است ؟ کدام پدر است که اجازه دهد دخترش به حسب ضرورت و نیاز با یک پسر ازدواج موقّت کند و برای ازدواج دائمش دچار مشکل شود ؟ و کدام پسر است که با وجود اعتبار اذن بتواند با دختری ازدواج موقّت نماید ؟آیا ازدواج موقّت برای دختران و پسران مجرّد کارایی دارد یا صرفا برای بیوه زنان و مردانی است که همسر خود را از دست داده اند ؟
هوالعلیم
ازدواج موقّت مانند دائم باید تحت شرائط خاصّ انجام پذیرد و هر ازدواج با ازدواج دیگر از جهت شرائط و مصالحی که مدّنظر است متفاوت است. ممکن است در برخی از موارد رغبت والدین و نیز خود دختر به ازدواج موقّت در تحت شرائط خاصّ بیشتر باشد. بنابراین در این موارد باید مصلحت دختر را بر هر چیزی مقدّم داشت.