گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1088
تاریخ ثبت 1439/02/15
مهریه عقد موقت

با سلام مدتی پیش با خانمی آشنا شدم و قرار ازدواج موقت گذاشتیم و صیغه عقد را جاری کردیم اما این خانم از من مهریه طلب نکرده و مدت عقد هم نا محدود قرار گذاشتیم میخواستم ببینم این نوع صیغه صحیح است یا حتما باید مهریه و مدت به صورت مشخص در نظر گرفته شود متشکرم
هوالعلیم
باید مهریه مشخص شود.