گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1089
تاریخ ثبت 1439/02/15
احكام مربوط به تحدید نسل‏

احكام مربوط به تحدید نسل‏
1) كلاً بستن لوله هاي رحم از نظر شرع مقدس اسلام در بیماري‏هاي مختلف چه حكمي دارد؟
2) بستن لوله هاي مني ، در مردان براي كنترل جمعیت چه حكمي دارد؟
3) بستن لوله هاي رحم براي كنترل جمعیت چه حكمي دارد؟
4) آیا زن (بدون شوهر) میتواند اقدام به بستن لوله نماید؟
5) در مواردیكه حاصل حاملگي، جنین داراي نقص در خلقت یا بیماري ژنتیكي است آیا مي‏توان با بستن لوله هاي زن یا مرد اقدام به جلوگیري از حاملگي بعدي كرد؟
6) در صورتیكه بستن لوله هاي زن یا مرد اجازه داده شود حق تقدم با كدام یكي است؟ (زن یا مرد).
7) با توجّه به منابع علمي پزشكي معتبر در مورد مادرانیكه بیش از 5 زایمان داشته اند و داراي سن بالاتر از 35 سال میباشند اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمي قرار دارند (حاملگي‏هاي پرخطر یاهاي ریسك) آیا مجاز به بستن لوله هاي رحمي هستند؟
هو العلیم
1ـ در صورت ضرورت طبق تشخیص پزشک متخصّص و متعهّد اشکال ندارد.
2ـ حرام است.
3ـ حرام است.
4ـ حرام است.
5ـ چنانچه مسلّم شود حاصل حمل بروز چنین بیماریهایی می باشد اشکال ندارد.
6ـ اختیار با خود آنها است.
7ـ حرام است و آنچه در سؤال ذکر شده است صحّت ندارد.