گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1091
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتباط زن شوهردار با اجنبی

اگر زن شوهر داری با مرد دیگری ارتباط داشته باشد مانند شوهرش وشوهرش از این موضوع اطلاع داشته باشد .حکمش چیست کلا اگر امکان دارد برایم توضیح بدهید ممنون
هوالعلیم
حرام است.