گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1094
تاریخ ثبت 1439/02/15
استمتاع

اگر زن وشوهر باهم شوخی بدنی مثل لمس کردن کنند نیاز به حمام رفتن دارند یا نه؟
هو العالم
در صورت عدم انزال غسل واجب نیست. و اگرانزال از یکی از طرفین محقّق شد گر چه همبستر نشده باشند غسل واجب است
.