گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1097
تاریخ ثبت 1439/02/15
تصوّرات گناه

اگر مردی با تصور زن دیگری با همسرش زناشویی کند این کار حرام است؟
هوالعلیم
خوب نیست.