گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1099
تاریخ ثبت 1439/02/15
جماع از مقعد

دخول از طریق مقعد در صورتیکه انزال برای مرد حاصل نشود چه حکمی دارد؟
هوالعالم ، 1) کراهت شدید دارد و نیز غسل واجب می شود.