گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 11
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت نشستن قاری قرآن

سلام علیکم، در محافل انس با قرآن قاری روی صندلی برای حاضرین قرآن می خواند. آیا کار صحیحی است یا اینکه باید دو زانو رو به قبله باشد؟
هوالعلیم
روی زمین نشسته و رو به قبله باشد.