گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1100
تاریخ ثبت 1439/02/15
جماع با جن ؟!

چندی پیش در یک مجلسی شنیدم که احکامی در خصوص جماع با جن در اسلام هست؟!
آیا صحیح است؟
هوالعلیم
خیر.