گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1101
تاریخ ثبت 1439/02/15
حرمت عمل زناشویی در هنگام حیض

من وقتی عادت ماهانه هستم شوهرم خیلی مرا آزارمیدهد وگاهی درحال حیض مراجنب میکند.الان 4سال است که ازدواج کردیم وهرچه به اومی گویم که گناه دارد اصلا فایده ندارد.البته شوهرم بسیارآدم مذهبی ومتدینی است.تکلیف من چیست؟
هوالعلیم نمی توانید تمکین کنید. البته در این ایام فقط نفس عمل زناشویی حرام است ولی سایر تمتّعات ایرادی ندارد./