گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1102
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم ارضاء بدون نردیکی

اگر بدون نزدیکی در اثر ملاعبه مرد یا زن ارضاء شوند حکمش چیست؟
هو العالم
چنانچه بواسطه ارضاء مرد یا زن محتلم شوند غسل واجب می شود.