گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1104
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم خودارضایی در صورت عدم ارتباط همسر

با سلام خانمی که همسرش تمایلی برای نزدیکی کردن نشان نمی دهد می تواند برای ارضای خود عمل زشت خود ارضایی را انجام بدهد؟
هوالعلیم
خیر