گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1105
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم زناشویی از طریق مقعد

با سلام .نزدیکی کردن مرد با همسرش از مقعد چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
نباید انجام شود.